Skontaktuj się z nami: 573-398-859

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.profi-dogs.com, prowadzony jest przez Wojciech Olszewski z siedzibą: Palacza 41/42, kod poczt. 60-242 Poznań, NIP 779-246-47-98, adres poczty elektronicznej: biuro@profi-dogs.com, numer telefonu:+48 573-398-859, r-k bankowy: 18 1140 2004 0000 3702 7817 4259

 

 1. Definicje Ogólne

 

Asortyment – wszelkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym PROFI-DOGS dla Użytkownika bez założonego Konta lub po założeniu Konta zwykłego i zalogowaniu, będące własnością Usługodawcy,

 

Cennik dostaw – zestawienie dostępnych rodzajów dostawy oraz ich kosztów, znajdujące się pod adresem: http://profi-dogs.com/cennik-dostaw/

 

Dane kontaktowe

 

Wojciech Olszewski

Palacza 41/42

60-242 Poznań

e-mail: biuro@profi-dogs.com

tel. kontaktowy: 48 790 277 230

 

Dostawa – usługa przewozowa łącznie z określeniem przewoźnika wraz z kosztem dostawy wynikającym z Cennika dostaw udostępnionego na stronie Sklepu internetowego,

 

Dowód zakupu – paragon, rachunek lub faktura (dokument zakupu), który został wystawiony zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa,

 

Dzień roboczy – dzień (jeden) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

 

Formularz – jest usługą elektroniczną, dostępną w Sklepie Internetowym umożliwiającą złożenie Zamówienia, przez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka zakupowego wraz z dokładnym określeniem warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy oraz płatności,

 

Karta produktowa – każda pojedyncza strona Sklepu internetowego będąca ofertą Asortymentu, zawierająca fotografie sprzedawanego Produktu wraz z jego opisem,

 

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą,

 

Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.),

 

Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

 

Koszyk – produkt lub lista produktów sporządzona na podstawie wyborów Kupującego z towarów oferowanych w sklepie internetowym,

 

Kupujący – jest Klientem i Konsumentem,

 

Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom (za ich wcześniejszą zgodą) do automatycznego  otrzymywania od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym,

 

Płatność – oferowany sposób dokonania zapłaty za przedmiot umowy wraz z jego dostawą wybierany przez Klienta,

 

Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku,

 

Produkt – minimalna i jednocześnie niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem Zamówienia lub Umowy  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, a która podana jest w Sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/szt.),

 

Przedmiot umowy – Produkty i Dostawa będące przedmiotem umowy,

 

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego PROFI-DOGS,

 

Sklep internetowy – miejsce w serwisie założone przez Sprzedającego w ramach serwisu Profi-Dogs.com, służące do sprzedaży Asortymentu z wykorzystaniem wzorów graficznych i słowno-graficznych zamieszczonych przez Sprzedającego w serwisie,

 

Sprzedawca – PROFI-DOGS Jarosław Olszewski, Aleksandrowice 10, kod poczt.56-160 Wińsko,

 

System – infrastruktura współdziałających urządzeń informatycznych oraz oprogramowania, umożliwiająca przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie oraz odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego,

 

Termin dostawy – wskazany przez Sprzedającego czas potrzebny na realizację dostawy do Klienta,

 

Umowa Sprzedaży – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących,

 

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

 

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej,

 

Usługodawca – Administrator Serwisu PROFI-DOGS,

 

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

 

Wada – niezgodność nosząca cechy Wady fizycznej lub Wady prawnej,

 

Zamówienie – jednostronne oświadczenie woli ze strony Kupującego złożone za pośrednictwem Formularza znajdującego się na stronie Sklepu internetowego, określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, sposób dostawy, rodzaj płatności, wskazanie miejsce dostarczenia zakupionego towaru, dane Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

 1. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: profi-dogs.com

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep internetowy, działający pod: profi-dogs.com, prowadzony jest przez: PROFI-DOGS Jarosław Olszewski, Aleksandrowice 10, 56-160 Wińsko.

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

 • a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 • c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 

 1. Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript

lub

 1. Chrome 55 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript,
 2. Firefox lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript,
 3. Chrome Mobile lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript,
 4. Opera 42 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript,
 5. Safari 9 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript.

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PROFI-DOGS zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu profi-dogs.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. PROFI-DOGS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

 • a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PROFI-DOGS za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PROFI-DOGS.

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PROFI-DOGS.

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

 • a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PROFI-DOGS,
 • e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową profi-dogs.com, dokonać wyboru produktu, jego koloru, rozmiaru, ilości,  podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 

 • a) przedmiotu zamówienia,
 • b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • c) wybranej metody płatności,
 • d) wybranego sposobu dostawy,
 • e) czasu dostawy.

 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PROFI-DOGS Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną – Potwierdzenie złożenia zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

 1. Dostawa

 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Nie możliwości odbioru osobistego. Koszty dostawy wynoszą zgodnie z zamieszczonym na stronie profi-dogs.com cennikiem dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Do dni roboczych nie są zaliczane dni wolne od pracy.

 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu profi-dogs.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail

potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, informacji o cenie towaru, możliwych sposobach dostawy, łącznej wartości do zapłaty oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar, potwierdzenia zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

 

 1. Ceny i metody płatności

 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 

 1.  przelewem na numer konta bankowego […],
 2.  płatnością w systemie [ze wskazaniem systemu płatności elektronicznych],
 3.  zapłata kartą płatniczą [z podaniem operatorów, których karty są akceptowane oraz informacje o momencie pobrania zapłaty, np. „karta kredytowa zostaje obciążona w momencie wysyłki towaru”],

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Profi-Dogs Jarosław Olszewski Aleksandrowice 10, 56-160 Wińsko, reklamacje@profi-dogs@com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pocztą lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej profi-dogs@com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam zakupiony i zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo zwracany towar przed upływem terminu 14 dni.

.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

8.1. PROFI-DOGS jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556 – 556 Kodeksu Cywilnego.

 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres reklamacje@profi-dogs.com. PROFI-DOGS  zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

8.3. PROFI-DOGS nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

9.1. PROFI-DOGS podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PROFI-DOGS o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PROFI-DOGS Aleksandrowice 10, 56-160 Wińsko, mailowo pod adres biuro@profi-dogs.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 

9.5. PROFI-DOGS zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PROFI-DOGS a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PROFI-DOGS a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddanie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PROFI-DOGS

 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

KAŻDA PRZESYŁKA KURIERSKA JEST UBEZPIECZONA

Zwrot przesyłki do 14 dni

Darmowa dostawa od 250zł